Podmienky ochrany osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov zákazníka

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Údaje o prevádzkovateľovi

Obchodné meno: Ing. Rastislav Marhefka – Rafting DUNAJEC

Miesto podnikania: Jesenského 372/52; 061 01 Spišská Stará Ves

Informácie o spracovaní poskytnutých osobných údajoch

Zákazník poskytuje vo formulári na webstránke bežné osobné údaje (bez týchto údajov nebude možné spracovať objednávku služieb) – identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, najmä meno, adresa, telefón, e-mail, iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy o objednaných službách.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje dotknutej osoby priamo od dotknutej osoby a neprenáša ich do tretích krajín alebo iných medzinárodných organizácií a ani nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Bežné osobné údaje slúžia na komunikáciu nevyhnutnú na plnenie objednaných služieb a taktiež na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom v rámci oprávneného záujmu.

Oprávnený záujem slúži ako právny základ spracovanie osobných údajov (konkrétne emailovej adresy) za účelom rozposielania newslettera a to len v prípade, že s konkrétnym zákazníkom už bol prevádzkovateľ v predchádzajúcom v zmluvnom vzťahu (predchádzajúca kúpa služby na základe zmluvy o objednaných službách).

Dotknutá osoba má v oblasti ochrany jeho osobných údajov voči prevádzkovateľovi právo na prístup k osobným údajom právo na prístup k údajom (čl. 15 GDP), právo na opravu (čl. 16 GDPR), právo na vymazanie (čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR), právo namietať (čl. 21 GDPR), právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu 5 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy pomocou formulára.

Dotknutá osoba sa môže obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na e-mailovú adresu info@raftingdunajec.sk prípadne na kontaktné telefónne čísla prevádzkovateľa.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

  • Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje   spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.
  • Vystavenie kópie osobných údajov je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.
  • Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
  • Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej stránky ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé textové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Ak navštívite našu stránku, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Funkčné účely – súbory cookie využívame na správny chod niektorých funkcií stránky.  

Analytické účely – táto webová stránka používa službu Google Analytics, ktorá používa súbory cookie. Vo všeobecnosti súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a ich počet návštev, a to za účelom zlepšenia a hladkého používania webovej stránky.

Inzertné účely – súbory cookie využívame aj pre rozšírené inzertné funkcie Google Analytics, konkrétne remarketing pomocou Google Analytics, prehľady zobrazení v Obsahovej sieti Google, demografické prehľady a prehľady záujmov služby Google Analytics. Pomáha nám to zobrazovať relevantnejšiu reklamu. Prečítajte si viac informácií o tom, ako spoločnosť Google využíva údaje, keď používate weby a aplikácie partnerov.